Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 mei 2018.

Contactgegevens

 De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Praktijk Adriaan Brouw

(Adriaan Brouw) Appelstraat 22 2564 EG Den Haag KvK nr. 14130170 Praktijk Adriaan Brouw verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon, enquetes en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 Persoonsgegevens

Praktijk Adriaan Brouw verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geslacht
 • Inhoud van communicatie

Inhoud van communicatie Doeleinden Praktijk Adriaan Brouw verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Visie-tatie/NVvo hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
 • De bescherming van onze financiële belangen;
 • De verbetering van onze diensten;

 Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

 In het kader van haar dienstverlening kan Praktijk Adriaan Brouw persoonsgegevens uitwisselen. Praktijk Adriaan Brouw kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze websites en onze systemen, visiteurs welke door Praktijk Adriaan Brouw zijn ingezet en waarmee verwerkersovereenkomsten mee zijn afgesloten, beroepsverenigingen waar Praktijk Adriaan Brouw contracten en verwerkersovereenkomsten mee heeft. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Praktijk Adriaan Brouw aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Praktijk Adriaan Brouw zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Praktijk Adriaan Brouw zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. De gegevens afkomstig uit de audits die door Praktijk Adriaan Brouw zijn uitgevoerd worden zes jaar bewaard. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Praktijk Adriaan Brouw zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Hoe wij uw gegevens beveiligen Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Visie-tatie/NVvo passende beveiligingsmaatregelen genomen. Deze maatregelen houden o.a. in dat Praktijk Adriaan Brouw enkel werkzaamheden laat uitvoeren door bedrijven die zich binnen Nederland bevinden en die aantoonbaar beveiligingsmaatregelen hebben genomen die passen binnen de hiervoor genoemde privacyregelgeving.

Uw rechten

U heeft het recht om Praktijk Adriaan Brouw een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Praktijk Adriaan Brouw verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 • Praktijk Adriaan Brouw  
 • Appelstraat 22, 2564EG in Den Haag
 • 0652066461
 • adriaanbrouw@outlook.com

 Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Adriaan Brouw laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Wijzigingen privacyverklaring

 Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 juni 2022.

Praktijk Adriaan Brouw kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.